Rosenkransen – för vuxna

Rosenkransen är en meditation över Jesu liv – glädjens, ljusets, smärtans och härlighetens mysterier. Den är en meditation i gemenskap med hela Kyrkan, i synnerhet med Maria, som stod Herren närmast alltifrån början.

 

Hur ber man Jungfru Marias rosenkrans?
Man börjar vid rosenkransens krucifix med korstecknet och den apostoliska trosbekännelsen. Sedan går man vidare till den första pärlan och ber Fader vår. Därefter följer bönen Var hälsad, Maria tre gånger och sedan lovprisningen Ära vare Fadern.

Efter det inleds varje dekad (tio pärlor i en rad) med ett mysterium som man mediterar över i den muntliga bönen. Varje dekad består av ett Fader vår, tio Var hälsad, Maria och ett Ära vare Fadern.

 

Böner

Korstecknet
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Den apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Jag tror på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Fader vår
Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad, Maria (Ave Maria)
Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Rosenkransens mysterier

Glädjerika mysterier
måndagar och lördagar
1. Bebådelsen (Luk. 1:26-27)
2. Marias besök hos Elisabet (Luk. 1:39-42)
3. Jesu födelse (Luk. 2:1-7)
4. Jesus bärs fram i templet (Luk. 2:21-24)
5. Jesus vid tolv års ålder i templet (Luk. 2:41-47)

Ljusets mysterier
torsdagar
1. Jesu dop i Jordanfloden (Matt. 3:16-17)
2. Bröllopet i Kana (Joh. 2:1-5)
3. Jesu förkunnelse av Guds rike (Mark. 1:15)
4. Jesu förklaring (Matt. 17:1-2)
5. Jesus firar den sista måltiden (Matt. 26:26)

Smärtorika mysterier
tisdagar och fredagar
1. Jesu dödsångest i Getsemane (Matt. 26:36-39)
2. Jesus gisslas (Joh. 19:1-3)
3. Jesus blir krönt med törnen (Matt. 27:27-29)
4. Jesus bär korset (Mark. 15:21-22)
5. Jesus blir korsfäst (Luk. 23:33-46)

Ärorika mysterier
onsdagar och söndagar
1. Jesus uppstår från de döda (Luk. 24:1-6)
2. Jesu himmelsfärd (Mark. 16:19)
3. Den Helige Andes ankomst (Apg. 2:1-4)
4. Maria tas upp till himmelen (Luk. 1:48-49)
5. Marias kröning (Upp. 12:1)

 

Till sist

Efter de fem mysterierna brukar man recitera eller sjunga Salve Regina:

Var hälsad, du himmelens drottning, barmhärtighetens moder, du vårt liv, vår salighet och vårt hopp. Till dig ropar vi, Evas förvisade barn. Till dig riktar vi vår sorg då vi gråter och sörjer i denna tårarnas dal. Vänd därför din blida åsyn till oss, du som för vår talan. Och när vår landsflykt når sitt slut, låt oss då skåda Jesus, din välsignade livsfrukt. O kära, o milda, o ljuva jungfru Maria.

Slutligen läser man den Lauretanska litanian.
Denna bön växelläses:
Herre, förbarma Dig. R: Herre, förbarma Dig.
Kristus, förbarma Dig. R: Kristus, förbarma Dig.
Herre, förbarma Dig. R: Herre, förbarma Dig.
Kristus, hör oss. R: Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. R: Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i Himmelen. R: Förbarma Dig över oss.
Guds Son, världens Frälsare. R: Förbarma Dig över oss.
Gud, Helige Ande. R: Förbarma dig över oss.
Heliga Treenighet, en enda Gud. R: Förbarma dig över oss.

Växelläsningen fortsätter med att föreläsaren läser Marias namn och de
övriga svarar ”Be för oss”.

Heliga Maria.
Heliga Guds Moder.
Heliga Jungfru över alla Jungfrur.
Kristi Moder.
Kyrkans Moder.
Den Gudomliga Nådens Moder.
Du rena Moder.
Du kyska Moder.
Du okränkta Moder.
Du Moder utan fläck.
Du högt älskade Moder.
Du underbara Moder.
Du det Goda Rådets Moder.
Du Moder till vår Skapare.
Du Moder till vår Frälsare.
Du visa Jungfru.
Du vördnadsvärda Jungfru.
Du högt lovade Jungfru.
Du mäktiga Jungfru.
Du milda Jungfru.
Du trogna Jungfru.
Rättfärdighetens spegel.
Vishetens säte.
Orsak till vår glädje.
Du Andens kalk.
Du dyrbara kalk.
Du hängivenhetens kalk.
Du hemlighetsfulla ros.
Du Davids torn.
Du elfenbenstorn.
Du gyllene hus.
Du Förbundets ark.
Du Himmelens port.
Du morgonstjärna.
Du de sjukas hälsa.
Du syndarnas tillflykt.
Du de bedrövades tröst.
Du de kristnas hjälp.
Änglarnas Drottning.
Patriarkernas Drottning.
Profeternas Drottning.
Apostlarnas Drottning.
Martyrernas Drottning.
Bekännarnas Drottning.
Jungfrurnas Drottning.
Alla de Heligas Drottning.
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck.
Du Drottning upptagen i Himmelen.
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen.
Du familjernas Drottning.
Du fredens Drottning.

Guds Lamm som borttager världens synder:
– Förskona oss, o Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder:
– Bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder:
– Förbarma Dig över oss, o Herre.

Be för oss, Heliga Guds Moder:
– Att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja:
Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och
kroppens hälsa, och låt oss på den Heliga alltid rena Jungfru Marias
förbön, befrias från all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen.
Genom Kristus vår Herre. Amen.